Ç ÅÌÐÅÉÑÉÁ ÌÅÔÑÁÅÉ

Ôï IMIC äåí åßíáé íÝï óôçí áãïñÜ. Åßíáé Ýíá åðéôõ÷çìÝíï óõíÝäñéï ôï ïðïßï Ý÷åé Þäç áñêåôÜ ÷ñüíéá åìðåéñßáò. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôá ðñïçãïýìåíá óõíÝäñéá äåßôå ôá links ðáñáêÜôù:

  

5th International Meetings & Incentives Conference:

"Selling Destinations, Venues and Services: Supplier Perspectives - Buyer Demands " (IMIC 2009)

ÁèÞíá, 4 - 5 Öåâñïõáñßïõ 2009

website
4th International Meetings & Incentives Conference:

"Market Knowledge Today = More Market Shares Tomorrow" (IMIC 2008)

ÁèÞíá, 6 - 7 Öåâñïõáñßïõ 2008

website
3rd International Conference:

Marketing Destinations: Incentive trips, team building activities and corporate entertainment (IMIC 2007)

ÁèÞíá, 7 - 8 Öåâñïõáñßïõ 2007

website2nd International Conference:

Marketing Destinations and their Venues

(IMIC 2006)

ÁèÞíá, 9 - 11 Öåâñïõáñßïõ 2006

website1st International Meetings Industry Conference:

Challenges in the New Global Environment

(IMIC 2004)

ÁèÞíá, 19 - 21 Nïåìâñßïõ 2004

website


Designed + developed by Heliowebs