ÓùôÞñçò ÁõãïõóôÞò
Professor, Indiana Purdue University, U.S.A.
Short cv


Êþóôáò Êùíóôáíôéíßäçò
Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò Ïìßëïõ Çëéüôïðïò
Short cv


ÄçìÞôñçò Êïýôïõëáò
Óýìâïõëïò óå èÝìáôá Ôïõñéóìïý êáé ÌÜñêåôéíãê
  Short cv


ÔÜóïò ÐáððÜò CITE
Ðñüåäñïò ôïõ SITE (Society of Incentives and Travel Executives) Greece
Short cv


Designed + developed by Heliowebs